Tilgange og Metoder

Ungevejledning

Ved et ungevejlederforløb er det vurderet, at barnet/ den unge har brug for kontinuerlig støtte i op til 14 måneder. Dette kan dog forlænges ved behov. Ungevejlederen arbejder den første tid med at skabe en tillidsfuld og troværdig relation til barnet/den unge. Ungevejlederen er i denne proces spørgende, opsøgende samt lyttende i forhold til at afdække de udfordringer barnet/den unge møder i sin hverdag. Dette er udgangspunktet for et konstruktivt samarbejde omkring de fastsatte mål.

Barnets/den unges netværk er væsentlige medspillere, hvis der skal skabes en holdbar udvikling. Ungevejlederen deltager sammen med barnet/den unge i møder med familien, samt i flerfaglige møder som eksempelvis UU, skole, bank, læge mm., i det omfang barnet/den unge ønsker det. Ungevejlederen støtter barnet/den unge i møder med netværket og relevante samarbejdspartnere.

Indenfor 3 og 9 måneder afholdes statusmøde med deltagelse af den unge, forældremyndighedsindehaverne, rådgiver samt ungevejleder. Her gennemgås handleplanen endnu engang i forhold den, af ungevejleder, opdaterede statusrapport.

Ungevejledernes pædagogiske tilgange er teoretisk forankret i de kognitive, interaktionistiske og systemteoretiske modeller. Vores dominerende pædagogiske metode er KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

ART – Aggression Replacement Training

ART er et gruppeforløb med 4-8 andre unge i alderen fra 12-23 år. Forløbet kan være med til at styrke udviklingen af den unges personlige kompetencer. Der er 2-3 ART – trænere koblet på holdet. Alle trænere har foruden ART uddannelse og erfaring også en pædagogisk grunduddannelse.

Et ART forløb kan hjælpe den unge til at udvikle egne færdigheder, få større indsigt og indblik i andres tankebaner samt opnå indsigt i vigtigheden af dette.

 

ART er opbygget om 3 elementer som er:

Sociale færdigheder er det vi bruger, når vi omgås andre i dagligdagen. I lektionen er der fokus på, at deltageren skal mestre forskellige færdigheder, samt få indblik i betydningen af ens tanker, sprogbrug, kropssprog samt toneleje. De sociale færdigheder trænes via rollespil med udgangspunkt i deltagernes liv.

Vredeshåndtering er en grundig gennemgang af, hvad der sker med dig og andre, når man oplever vrede. Hvordan mærker man det i kroppen, hvordan påvirker vreden ens tanker, hvordan kan man se på andre om de er vrede mv. Deltagerne vil skulle rollespille situationer fra deres liv, hvor de har oplevet vrede. Derved arbejdes der med situationer som er relevante og genkendelige for den enkelte deltager.

Moralsk Ræsonnering kan man kalde for moralske dilemmaer. Her vil deltagerne igennem forskellige cases skulle forholde sig til, samt begrunde hvordan og hvorfor de ville agere i forskellige situationer. Der er ingen facitliste så alle svar er lige velkomne. Til moralsk ræsonnering hører man derved også andres valg og overvejelser og skal forholde sig til dem i fællesskab.

 

ART-forløbet forgår i gruppe med 4-8 andre faste deltagere fordelt i en passende aldersgruppe.

ART er et afgrænset gruppeforløb, der strækker sig over 10 uger med gennemgang af 30 lektioner. Du skal være parat til at møde 2 gange i ugen af 1½ times varighed.

Man forpligtiger sig som ung på at deltage aktivt kontinuerligt i alle lektionerne med støtte af forældrene. Derudover skal hver ung have en kontaktperson tilknyttet under hele forløbet. Dette må ikke være forældrene, men kan være fx en skolelærer, arbejdsgiver eller en anden person, som møder den unge kontinuerligt. Der vil være korte hjemmeopgaver til social færdighedstræning og vredeshåndtering, som vil være genkendelige fra gang til gang. Hjemmeopgaverne skal støtte de unge i at reflektere og bruge redskaberne fra ART i deres dagligdag.

Man vil forud for opstart af ART blive inviteret til et informationsmøde, hvor man vil få mere indgående indsigt i ART.

 

ART for familier

ART for familier er et forløb designet for familier, hvis unge
HAR gennemført et ordinært ART forløb. (Aggressions Erstatnings Træning – Aggressions Replacement
Training)
ART for familier er målrettet familier med vanskeligheder i kommunikation og mange konflikter i hjemmet, idet konflikter og uklar kommunikation ofte fylder en del i hverdagen. ART for familier tager udgangspunkt i at arbejde med disse forhold ud fra målet om at familien med de rette redskaber selv kan forbedre samarbejdet.
Dette gøres ved at lære effektive kommunikationsfærdigheder, målrettet træning i sociale færdigheder, problemløsning, empati og vredeshåndtering. Det giver familiemedlemmer og deres børn, der allerede har været i et ART forløb, mulighed for at arbejde sammen i forhold til at løse konflikter samt opbygge tillid imellem familiemedlemmerne.
Derudover lære de vigtige principper og teknikker for at forbedre interaktionen med de unge hvilket kan mindske fremtidige konflikter i familien.

De første 4 lektioner foregår udelukkende med forældrene/familiemedlemmerne. Dette gøres ved at supplere forældrenes viden om, hvad de unge har lært i ART.
De resterende lektioner involverer både familien og den unge med det formål at træne kommunikations-, social- og vredeshåndteringsfærdigheder.
ART for familier præsenteres som et gruppeforløb, hvor der arbejdes med flere familier i en gruppe. Målet er at give deltagerne mulighed for at lære af deres egne og andre gruppemedlemmers erfaringer.

Rammerne i ART for familier er de samme som i et ordinært ART forløb for unge.
Konflikterne i familien bearbejdes igennem dialog og rollespil med udgangspunkt i situationer fra familiens egen hverdag. Der vil være hjemmeopgaver, som skal medbringes til den efterfølgende lektion.
Hver lektion varer ca. 2,5-3 timer en gang om ugen og vil ofte starte kl.18.00.
Der vil blive serveret et lettere måltid og være indbygget små pauser. Det er ART trænerne, der styrer aktiviteterne, og de vil have øje for, at alle bliver hørt, og alle bliver involveret.

Man vil forud for opstart af ART blive inviteret til et informationsmøde hvor man vil få mere indgående indsigt i ART for familier.

For at sikre kvaliteten hos trænerne vil der kunne forekomme videooptagelser på
de enkelte aftener, dette med fokus på trænerne og IKKE deltagerne.