Tilgange og Metoder

Faglige tilgange til det pædagogiske arbejde

 

Anerkendende tilgang

En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Relationspædagogisk tilgang

En relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Ressourceorienteret tilgang

En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.

Kognitiv tilgang

En kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser.

Inklusionspædagogisk tilgang

En inklusionspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på inklusionsunderstøttende tiltag. Formålet er at give alle lige mulighed for deltagelse i gensidigt udviklende fællesskaber.

 

Metoder i det pædagogiske arbejde

 

Aggression Replacement Training (ART)

Aggression Replacement Training er en metode, hvor en uddannet ART-træner træner en ung med adfærdsvanskeligheder i sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og kontrol af vrede. Formålet er at forebygge, reducere og erstatte aggressiv adfærd.

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er en metode, hvor udfører hjælper en person med at opnå personlig og social kompetence gennem kognitive teknikker og et anerkendende fokus på personens ressourcer.

Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)

Værdsættende samtale er en samtalemetode, hvor udfører retter fokus mod det, der allerede virker for en person. Formålet er at hjælpe personen med at bruge sine styrker og ressourcer til at opnå ønskede mål og en positiv udvikling.

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning er en metode, hvor udfører støtter en person med psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder. Færdighedstræningen foregår gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil.

Signs of Safety

Sign of Safety er en ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier, baseret på en løsningsfokuseret korttidsterapeutisk tilgang. Det er en metode til at arbejde helhedsorienteret og systematisk med det hovedformål at skabe sikkerhed for barnet og bidrage til, at de professionelle bevarer barnet i centrum.

Sign og Safety tilgangens formål er at skabe et konstruktivt samarbejde med familien og igangsætte forandringer, samtidig med, at barnets og familiens behov for støtte undersøges. Med udgangspunkt i en løsningsfokuseret referenceramme udvikles samarbejdet med familien gennem fokus på familiens egne ideer til løsninger samt gennem opmærksomhed på, hvad familie allerede gør, som er konstruktivt. Resultatet er en undersøgelsesproces, som er respektfuld i forhold til familiens integritet og værdier og som giver konstruktiv information til såvel familien som behandleren.

Undersøgelsen inkluderer således et fokus på familiens styrker og ressourcer med henblik på at lave en “balanceret risikobedømmelse”. Målet er at sikre barnets trivsel og sikkerhed gennem samarbejde med forældrene og netværket, samt at udvikle et samarbejde som inddrager familiens egne løsningsstrategiver og kompetence.

ICS (Integrated Children’s System)

Metoden ICS (Integrated Children’s System) til at skrive status omhandlende barnet/den unge. ICS er en inddragende, helhedstænkende og ressourceorienteret tilgang, til udsatte børn og unge, som teoretisk tager afsæt i Bronfenbrenners udviklingsøkologiske model. Metoden inddrager følgende tre områder: Barnets udviklingsmæssige behov, Forældrekompetencer og Familieforhold – Familie og omgivelser