Malehuset

Ambulante tilbud til spæde, småbørn, familier samt integrationsvejledning

Om Malehuset

I Malehuset i Lystanlægget arbejder vi med familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, støttet samvær, støtteperson ved anbringelse, og integration. 

Her kan du læse mere omkring områderne og medarbejderne. 

Målgruppen er småbørn op til skolealderen samt deres familier.

Familiebehandlingen er gratis, men forudsat af, at man er henvist fra en socialrådgiver i Familiesektionen.

Der tages udgangspunkt i den handleplan som socialrådgiver har lavet sammen med familien.

Tilbuddet skræddersyes i tæt samarbejde med familien.

Familiebehandling tilbydes til familier:

 • Hvor forældre synes, at der er svært at opdrage deres børn
 • Hvor der er opslidende skænderier og konflikter
 • Hvor barnet har det vanskeligt med sig selv og kammeraterne
 • Hvor der er bekymringer eller problemer i børnenes daginstitution
 • Hvor der er problemer omkring det at være en sammenbragt familie
 • Hvor der er problemer i parforholdet

Vi samarbejder med familien om:

 • At styrke fællesskabet i familien
 • At lytte til hinanden
 • At drage omsorg for hinanden
 • At forældre kan vælge, hvad de voksne bestemmer, og hvad børnene bestemmer
 • At der er plads til forældres voksenliv samtidig med, at de er nærværende for deres børn
 • At skabe bedre kontakt til børnenes daginstitution

Vi tager udgangspunkt i barnets behov for kontakt, pleje, stimulation og sikkerhed.

Familiebehandlingen foregår som en tæt guidning og sparring i forhold til forældre/barn-kontakten og den konkrete håndtering af et spædbarn. Ofte bruges der filmoptagelser som metode i behandlingen.

Spædebehandlingen sker ofte i kombination med et forløb på De utrolige År (DUÅ-Baby).

Der arbejdes med inddragelse af netværket omkring barnet/familien.

Der er et tæt og koordineret samarbejde mellem forældre, familiekonsulenter, sundhedsplejerske og socialrådgiver i form af jævnlige fælles møder.

Praktisk pædagogisk støtte er et tilbud man visiteres til af en socialrådgiver.

Det vil oftest dreje sig om:

 • At skabe struktur, rutiner og overskuelighed i hverdagene
 • At få løst konkrete praktiske husholdnings- og forældreopgaver i relation til børnene
 • At støtte brugen af både personligt og professionelt netværk, f.eks. skole, fritidstilbud og læge

Det vil altid dreje sig om:

 • At støtte det positive og udviklingsstøttende samspil i familien
 • At støtte forældrenes blik for og indlevelse i barnets behov
 • At støtte forældrene i at varetage disse behov

Omfanget af den praktiske pædagogiske støtteindsats kan variere fra et ugentligt besøg til flere besøg dagligt.

Besøg kan være af forskellig varighed og kan være både morgen, middag og aften. Dette aftales i samarbejde mellem familien, socialrådgiveren og Børne- og Familiehusene.

Hvis der er brug for støtte, når anbragte børn skal have samvær med deres forældre, søskende eller bedsteforældre, så kan samværet foregå her.

Vi har et hyggeligt rum som vi har indrettet med forskellige kreative materialer og spil.

Man er velkommen til at medbringe noget, som kan være med til at gøre samværet ekstra hyggeligt, f.eks. ynglings spil, en bestemt kage eller noget helt tredje.

Forældre til et barn, der er anbragt, har ret til en støtteperson. Det er frivilligt om, man vil tage imod dette. Forældrene kan tale med støttepersonen om de oplevelser, udfordringer og overvejelser, de har i forbindelse med barnets anbringelse og hermed bruge støttepersonen som samtalepartner.

Støttepersonen kan også deltage på møder, hjælpe forældrene med at læse papirer, tale om samværet med barnet og meget andet. Det aftales mellem forældrene og støttepersonen, hvad støttepersonen skal bruges til.

Støttepersonen er omfattet af tavshedspligt og taler ikke med andre omkring forældrenes private forhold uden aftale med dem.

Støttepersonen forholder sig neutralt, hvilket giver mulighed for, at forældrene og støttepersonen sammen kan drøfte, hvilke handlemuligheder forældrene har.
Støttepersonen giver råd og vejledning og har erfaring indenfor anbringelsesområdet.

Det er anbringende rådgiver, som etablerer kontakten til støttepersonsordningen ved Børne- og Familiehusene.

Støtteperson for forældre til anbragte børn er ansat af Holstebro Kommune og har tilknytning til Børne og Familiehusene. Støttepersonen vil ofte have andre funktioner i ”Børn og Unge”.

Børne- og Familiehusene yder supervision og vejledning til pleje- og aflastningsfamilier ansat ved Holstebro Kommune.

Supervision og vejledning gives individuelt og i grupper.

Børne- og Familiehusene tilbyder støtte til etablering af netværksgrupper.

I samarbejde med pleje og aflastningsfamilier afholder Børne- og Familiehusene konkrete tema arrangementer.

Pleje- og aflastningsfamilier henvises til supervision og vejledningsforløb af socialrådgiver i Familiesektionen.

Målgruppen er kvotefamilier med børn og unge i alderen 0-18, der ankommer til kommunen, og som indgår i den 3-årige integrationsperiode. Samt familier der har fået godkendt sammenføring og hvor mor/far med børn i alderen 0-18 er ankommet til kommunen.

Integrationsvejlederen tager udgangspunkt i den enkelte  ressourcer og muligheder for udvikling, og støtter forældrene og børnene i at etablere et bæredygtigt netværk i forbindelse med skole, uddannelses- og fritidsliv. Integrationsvejlederen igangsætter arbejdet med familien, i deres lejlighed, får skabt kontakt til skole- og dagtilbud.

Vi arbejder fagligt på at skabe tillid og troværdighed i relationsarbejdet for derigennem at afdække familiens ressourcer og bruge dem aktivt i integrationsarbejdet.

For at få tilknyttet en Integrationsvejleder, skal familien have børn og unge i alderen 0-18 år, samt være en del af den 3 årige integrationsperiode. Familiesektionen bevilliger ydelsen iht. SEL. § 11,4.

Et familieforløb er i henhold til Integrationsloven fastsat i op til 3 år. Der er i løbende opfølgning, første gang efter 9 måneder, og herefter vurderes familiens faktiske behov for integrationsindsatsen hver 6 måned af Familiesektionen.

 

Teamleder

Praktisk pædagogisk støtte 

Familiekonsulenter

Supervisorer

Psykologer