Østervang

Døgntilbud og støtteophold til børn og unge

Om Østervang

Østervang er Børne- og Familiehusenes døgntilbud, som også har tilbud om støtteophold. Tilbuddet er fordelt på to huse på samme matrikel, hvor det ene hus benyttes til døgnafdeling og det andet til støtteophold.

Her kan bo 11 børn og unge i alderen 2-18 år (og op til det 23. år ved efterværn) i døgntilbuddet. Vi er godkendt til i alt 20 pladser. 

Støtteopholdet er for børn og unge, som kommer efter Barnets lov § 32 stk. 1 nr. 7.

Institutionen er godkendt efter Barnets lov § 43 stk. 1 nr. 6.

Visiteringen til døgntilbud og støtteophold sker ved henvendelse til leder Marianne Beck-Hansen eller teamleder Johnni Larsen.

Læs om Østervang på tilbudsportalen.dk

 

Målgruppen er børn i alderen 2-18 år med mulighed for ungestøtte op til det 23. år.

Kendetegnende for målgruppen er, at de af sociale eller adfærdsmæssige udfordringer har behov for ophold uden for hjemmet. Målgruppen omfatter også børn og unge, som skal anbringes på grund af forhold hos forældrene, som gør, at de ikke kan tage vare på deres børn.

Østervang modtager ikke unge med misbrug af alkohol og euroforiserende stoffer eller unge der er involveret i alvorlig kriminalitet. Derudover heller ikke børn med alvorlige fysiske eller psykiske udfordringer.

Det overordnede formål med anbringelsen er at arbejde frem mod, at børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

På Østervang er der tre typer indsatser. Ved døgnanbringelse er der mulighed for indskrivning på henholdsvis korttidsplads og boplads, som er nærmere beskrevet nedenfor. Derudover er der mulighed for indskrivning i støtteophold i vores hus 2.

Korttidsplads

Ved en korttidsplads arbejdes der ud fra en tidsbegrænset, netværksbaseret og målfokuseret indsats med tæt opfølgning. I løbet af de 3 første måneder på en korttidsplads udarbejdes der pædagogisk og psykologisk udredning. Dette for at kvalificere beslutningen om den fremtidige indsats.

Formålet med en korttidsanbringelse er, at barnet/den unge opnår eller genopretter en bæredygtig kontakt til sit lokale miljø, familie, skole, fritid, venskaber m.v., hvad enten der er tale om en fortsat anbringelse, mindre indgribende tilbud eller hjemgivelse til egne forældre.

Der er tale om en intensiv og helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på barnet/den unges ressourcer og fokus på hvor tingene lykkes hos barnet/den unge. Indsatsen foregår med tæt opfølgning og løbende justeringer både på institutionen og i netværket. Netværksmedarbejderens indsats aftales ved indskrivnignen ud fra formål i handleplanen. Netværksmedarbejder har et særligt fokus på, at familien og netværket bliver en aktiv del af indsatsen. 

Det målrettede fokus på at inkludere miljøer og netværk omkring barnet/den unge i indsatsen gør, at en hjemgivelse eller en mindre indgribende foranstaltning i langt højere grad kan være mulig.

Der afholdes statusmøde hver 2. uge med fokus på indsatsen og de pædagogiske behandlingsmål, der er aftalt. Til mødet deltager fra Østervang: Pædagog, Psykolog, Netværksmedarbejder og Socialrådgiver. Derudover inviteres den anbringende socialrådgiver til at deltage.

Østervang inddrager løbende den nyeste forskning og erfaringer i arbejdet med de anbragte børn, deres familie og netværk. Samtidig foregår der en løbende intern evaluering af indsatsen i korttidsanbringelserne. Vi kan dermed tilbyde en forskningsbaseret indsats, der hele tiden udvikles, og som ligger i tråd med den nyeste forskning og evidens på området.

Boplads

Arbejdet omkring barnet/den unge, tager udgangspunkt i den kommunale handleplan og tilrettelægges tværfagligt i et samarbejde mellem pædagoger, psykolog og socialrådgiver. Der afholdes behandlingsmøder/statusmøder hver 2. måned, hvor der følges op på den pædagogiske handleplan, der tager udgangspunkt i barnets/den unges udviklingspunkter og der tilrettelægges en pædagogisk indsats.

Der følges op på indsatsen indenfor 3 måneder og herefter følges den opfølgnindskadence, som aftales med barnets/den unges børn og ungerådgiver, barnet/den unge og netværk. Det er som udgangspunkt anbringende kommune som er ansvarlig for opfølgningen, men vi samarbejder selvfølgelig om det. Hver 6. måned udarbejdes en statusudtalelse. Østervang tilbyder gennemgang af statusudtalelsen til forældremyndighedsindehavere og barnet/den unge (afhængig af modenhed) inden det egentlige opfølgningsmøde. Der forventes et tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Østervang inddrager løbende den nyeste forskning og erfaringer i arbejdet med de anbragte børn, deres familie og netværk. Samtidig foregår der en løbende intern evaluering af indsatsen. Vi kan dermed tilbyde en forskningsbaseret indsats, der hele tiden udvikles, og som ligger i tråd med den nyeste forskning og evidens på området.

Støtteophold 

Østervang tilbyder støtteophold til børn og unge. Der er et samarbejde med anbringende rådgiver omkring indsatsen udfra den opsatte barnets plan. Ved støtteophold vil opfølgningen som udgangspunkt bestå i deltagelse i et opfølgningsmøde. Der kan i særlige tilfælde laves aftaler med ekstra ydelse om skriftlig status. 

Anerkendende tilgang

En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Relationspædagogisk tilgang

En relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Ressourceorienteret tilgang

En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.

Kognitiv tilgang

En kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser.

Inklusionspædagogisk tilgang

En inklusionspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på inklusionsunderstøttende tiltag. Formålet er at give alle lige mulighed for deltagelse i gensidigt udviklende fællesskaber.

Aggression Replacement Training (ART)

Aggression Replacement Training er en gruppebaseretmetode, hvor man med uddannede ART-trænere træner de unge med adfærdsvanskeligheder i sociale færdigheder, moralsk ræsonnering og kontrol af følelser. Formålet er at mindske aggressiv adfærd -følelsesregulering, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge, samt udvikling af sociale færdigheder.

Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP)

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er en metode, hvor udfører hjælper en person med at opnå personlig og social kompetence gennem kognitive teknikker og et anerkendende fokus på personens ressourcer.

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning er en metode, hvor udfører støtter en person med psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder. Færdighedstræningen foregår gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil.

Signs of safety

Sign of Safety er en ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier, baseret på en løsningsfokuseret korttidsterapeutisk tilgang. Det er en metode til at arbejde helhedsorienteret og systematisk med det hovedformål at skabe sikkerhed for barnet og bidrage til, at de professionelle bevarer barnet i centrum.

Sign og Safety tilgangens formål er at skabe et konstruktivt samarbejde med familien og igangsætte forandringer, samtidig med, at barnets og familiens behov for støtte undersøges. Med udgangspunkt i en løsningsfokuseret referenceramme udvikles samarbejdet med familien gennem fokus på familiens egne ideer til løsninger samt gennem opmærksomhed på, hvad familie allerede gør, som er konstruktivt. Resultatet er en undersøgelsesproces, som er respektfuld i forhold til familiens integritet og værdier og som giver konstruktiv information til såvel familien som behandleren.

Undersøgelsen inkluderer således et fokus på familiens styrker og ressourcer med henblik på at lave en “balanceret risikobedømmelse”. Målet er at sikre barnets trivsel og sikkerhed gennem samarbejde med forældrene og netværket, samt at udvikle et samarbejde som inddrager familiens egne løsningsstrategiver og kompetence.

Integrated Children's System (ICS)

Metoden ICS (Integrated Children’s System) til at skrive status omhandlende barnet/den unge. ICS er en inddragende, helhedstænkende og ressourceorienteret tilgang, til udsatte børn og unge, som teoretisk tager afsæt i Bronfenbrenners udviklingsøkologiske model. Metoden inddrager følgende tre områder: Barnets udviklingsmæssige behov, Forældrekompetencer og Familieforhold – Familie og omgivelser

Feedback Informed Treatment (FIT)

FIT er en meta-metode, og kan derfor anvendes uafhængig af specifik målgruppe, behandlingsmetoder, referencerammer og pædagogiske tilgange. Formålet er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af forskellige indsatser og metoder. FIT består af to enkle og lettilgængelige skemaer, der omfatter en stor grad af borgerinddragelse. Den fagprofessionelle og borgeren tager i forbindelse med hvert møde udgangspunkt i skemaerne, hvor de taler sammen om borgerens oplevelse af effekten af indsatsen/tilbuddet, samt borgerens oplevelse af samarbejdet med den fagprofessionelle. Både indsatsen og samarbejdet bliver således evalueret. Med anvendelsen af FIT kan den professionelle undersøge den borgeroplevede effekt af indsatsen, udvikle sin praksis og tilpasse indsatsen til den enkelte borger. 

Vi tilstræber en dagligdag på Østervang så nært et hjemmeligt miljø som muligt, men også med bevidsthed om, at Østervang ikke er som “derhjemme”.

Østervang har en husorden, som gennemgås med barnet/den unge og forældre ved indskrivning.

Husordenen indeholder bl.a. information om, hvordan Østervang forholder sig til forskellige emner fra en almindelig hverdag f.eks.:

 • brug af mobiltelefon og andre elektroniske medier
 • spisetider
 • deltagelse i husets struktur og opgaver
 • forventninger til samarbejde
 • sengetider

Derudover er det forskelligt fra barn/ung til barn/ung, hvor høj grad af struktur der er er behov for, og der laves indviduelle planer for dagsstrukturen.

Børn og unge på Østervang skal som udgangspunkt altid have et dag- eller skoletilbud (eller anden beskæftigelse). Østervang vil have et særligt fokus på samarbejdet med skole/daginstitution.

Østervang tager udgangspunkt i den enkeltes barnets plan/unge plan og forpligtigelsen til at give barnet/den unge den omsorg, som de har behov for i det daglige. Derudover tilstræbes, at børnene og de unge, set i forhold til deres alder, skal blive så selvhjulpne som muligt.

Østervang vil gerne prioritere, at det barnet/ den unge har en eller flere fritidsinteresser, og det er muligt at gå til en fritidsaktivitet. I planlægningen af dette tages der udgangspunkt i, hvilke interesser barnet/den unge har samt hvilket overskud, der er til aktiviteter i dagligdagen udover skolegang/daginstitution.

Derudover kan Østervang være den unge behjælpelig med at søge fritidsjob.

I weekender vil der være forskellige aktiviteter, som bliver målrettet de børn og unge, som er i det enkelte hus.

Østervang prioriterer at tage på sommerferie/koloni med børnene og de unge. Derudover kan der være udflugter og småture i løbet af året.

Østervang vil gerne inddrage børnenes og de unges meninger i dagligdagen og de beslutninger som vedrører dem, så derfor er der hver 14. dag husmøde, hvor der hygges omkring bordet, mens forskellige emner på dagsordenen drøftes og f.eks. ønsker skrives ned. Disse emner og ønsker tages med på de voksnes møder til videre behandling.

Når barnet bliver anbragt

Når et barn bliver anbragt, overgår den daglige omsorgsforpligtigelse til Østervang. Det er stadig dig, der er forældre til barnet, og derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med hinanden omkring dit barns udvikling og trivsel.

Vi er muligvis ikke altid enige, men selvom vi er uenige, kan vi godt samarbejde. Vi vil gerne have jævnlige samtaler uden børn, hvor vi kan fortælle om dit barns udvikling. Disse samtaler aftaler vi individuelt og forsøger at lægge dem i forbindelse med, at du besøger dit barn på Østervang.

Det er blandt andet vores opgave at beskrive hverdagen og den udvikling dit barn er i. Det gør vi ved udarbejdelse af statusbeskrivelser. Når vi laver disse beskrivelser, vil vi tilbyde dig, at få dem gennemgået, da vi synes, åbenhed er vigtigt for at kunne samarbejde.

Mens dit barn bor på Østervang, er det som udgangspunkt os, der har den daglige kontakt eksempelvis til skole, børnehave m.m.. Derfor er det os, der modtager invitationer og informationer og deltager i eventuelle arrangementer. Vi aftaler ved indskrivningen og løbende i samarbejde med anbringende rådgiver og dig, i hvilken grad du kan og ønsker at deltage.

Team

Når dit barn flytter ind, vil en af 2-3 af de voksne (vi kalder et team) have en særlig opmærksomhed på dit barn. Der vil være en fra teamet som er dit barns kontaktpædagaog. Det er blandt andet  kontaktpædagog og teamets opgave at holde styr på , hvad der sker omkring dit barn eksempelvis indkøb af tøj, kontakt til læge, møder, skole m.v..

Besøg på Østervang

Det er kommunen og dig, der sammen laver aftaler, om hvor meget du skal være sammen med dit barn. Ligeledes kan du lave aftale med kommunen om eventuelle ferie- og weekend besøg.

Kan bedstemor og bedstefar (og andre) besøge dit barn? Det vurderes i hver enkelt tilfælde af anbringende rådgiver i hvor høj grad der kan være samvær mellem barnet og netværket.
Af hensyn til planlægningen af hverdagen skal alle besøg være aftalte med Østervang.

Traditioner og arrangementer

Det er vigtigt for os at vedligeholde traditioner, derfor har vi faste arrangementer i årets løb, og nogle af dem vil du blive inviteret til. Det kan f.eks. være Skt. Hans, Julehygge og forskellige mærkedage. Derudover vil der være en fælles ”arbejdsdag” i løbet af foråret /forsommeren, hvor I har mulighed for sammen med jeres barn/børn at deltage i forskellige arbejdsopgaver rundt omkring på Østervang af lettere karakter. Dette for at skabe aktiviteter mellem jer og jeres barn/børn i det miljø, hvor jeres barn/børn bor lige nu.

Deltagelse i forældreaktiviteter/-arrangementer er betinget af, at man fra myndigheds side vurderer, at samvær er muligt i den ramme, vi sætter op.

Deruover afholdes vi 3 årlige forældremøder. Til møderne vil der være generel information fra Østervang, og I får også mulighed for at foreslå relevante emner og temaer til forældremøderne, samt stille spørgsmål til Østervang. Vi vil også i løbet af møderne få lidt at spise. 

Til forældremøderne kan alle forældre deltage. Vi er bevidste om, at det kan blive et sårbart rum, og vil derfor også være behjælpelig med at støtte jer i f.eks. kun at behandle emner på et mere generelt plan. Det er således op til jer, hvor meget I vil dele med de andre forældre.

Koloni og ferieture

Vi synes, det er værdifuldt, dit barn også får oplevelser udenfor Østervang.  Derfor tager vi på weekend- og ferieture, enten i Holstebro kommunes sommerhus “Rylen” eller andre steder. Nogle gange vælger vi at tage til udlandet, derfor sørger vi ved indflytningen for, at dit barn får sit eget pas.

På Østervang er der en teamleder for døgnafdelingen, derudover er der på døgnafdelingen ansat:

 • Pædagogisk personale til at varetage det daglige pædagogiske arbejde med barnet/den unge.
 • Netværksmedarbejder til at varetage opgaver omkring korttidspladserne, som er den mere målrettede og tidsbegrænsede indsats. Netværksmedarbejderen arbejder ud i familierne og netværket.
 • Psykolog som varetager psykologiske undersøgelser, psykologiske samtaler samt indgår i planlægning af den pædagogiske indsats omkring  barnet/den unge.
 • Faglærer som forestår praktiske opgaver på døgnafdelingen, og som også deltager i hverdagen med børnene/de unge.
 • Nattemedarbejder som er vågen og hjælper til med praktiske opgaver og morgenvækningen.
 • Pædagog med køkkenansvare, som står for madlavningen, indkøb, rengøring mv.
 • Sekretær som varetager mange af de administrative opgaver
 • Socialrådgiver som bidrager med det socialfaglige perspektiv og som har kontakten med de anbringende rådgivere.

Derudover modtager Østervang studerende inden for faggrupperne pædagog, psykomotorisk terapeut og socialrådgiver.

Ledelse

Teknisk/administrativ/praktisk personale

Psykolog og socialrådgiver

Pædagogisk personale

Netværksmedarbejder

 •  

Nattemedarbejdere

Pige 20 år, nystartet detailelev, har boet på Østervang i 1½ år

"Jeg kommer tit på besøg, selvom det er næsten 3 år siden jeg flyttede fra Østervang, fordi jeg godt lide at være her, det giver mig en indre ro at komme her.
Da jeg flyttede ind på Østervang troede jeg, at jeg vidste bedst selv. Det var først de sidste måneder, inden jeg flyttede ud, at jeg erkendte at Østervang kun var til for at hjælpe. Personalet på Østervang er både hjælpsomme og vejledende."

Pige 18 år, HF studerende, har boet på Østervang i 3 år

"Den største ressource jeg har haft, er Østervang. På Østervang har der altid været plads til forskellighed, og her har pædagogerne hjulpet mig med at udvikle mig selv. De har støttet mig i både godt og ondt. Jeg ved ikke hvad jeg skulle gøre uden Østervang, de har gjort mig til den person jeg er i dag. Pædagogerne har altid været smilende, forstående og hjælpsomme. Når jeg kikker forbi Østervang den dag i dag bliver jeg altid mødt med åbne arme".

Dreng 21 år, Landbrugselev, har boet på Østervang i 7 år

"Min tid på Østervang har givet mig en masse gode værktøjer til at håndtere vrede, og håndtere at være ked af det. Jeg har fået oplevet en masse spændende ting, og fået et andet syn på resten af verdenen, og ikke mindst en masse nye venner, og nogle gode tætte bånd med pædagogerne og beboerne".

Pige 15 år, 8. klasses folkeskoleelev

"Jeg havde ingen kendskab til Østervang, da jeg fik besked om, at jeg skulle flytte hertil. Det var derfor dejligt, at min rådgiver kunne fortælle mig noget om Østervang, og at jeg fik mulighed for et besøg inden indflytning, hvor jeg fik en god fremvisning. 

I starten da jeg flyttede ind var det lidt svært, fordi det var noget andet og anerledes end at bo i plejefamilie. Jeg har boet her i over 1½ år nu. Der har været mange gode og sjove fælles oplevelser og aktiviteter i den tid jeg har boet her. Jeg kan især godt lide vores ferier. 

Der kan også være svære situationer, så alt er ikke lyserødt hele tiden. Så hjælper pædagogerne med gode råd, og andre måder at tænke på.

Lige nu går det rigtig godt for mig, skolen fungerer super godt, jeg har fået en fritidsinteresse og har fået gode venskaber."

Pige 12 år, 5. klasses skoleelev

"Det har været lidt hårdt at skulle møde mange nye mennesker og lære nye regler, da jeg flyttede ind, men når først man har lært dem at kende, så bliver det nemt at samarbejde. Jeg har brug for hjælp til at ændre på min væremåde, det kan jeg få af de voksne på Østervang, de er her for at hjælpe mig. Det er dejligt at de voksne har tid til at snakke med mig når jeg har brug for det.
Mit mål er at blive bedre i skolen til matematik og dansk, jeg oplever at de voksne på Østervang altid har tid til at hjælpe mig med".

Pædagog på Østervang gennem 14 år

"Det er utrolig givende at deltage i et samarbejde på Østervang, hvor det at skabe tryghed og tilføre de elementer som understøtter en positiv udvikling, er nogle af de centrale værdier. På Østervang tænkes der i forskellige pædagogiske tilgange, hvor vi forsøger at møde den enkelte med anerkendelse og respekt, dette harmonerer rigtig godt med mine egne værdier og menneskesyn.
Jeg sætter en stor ære i at gøre en forskel for de børn og unge, som jeg møder på Østervang, og har en grundlæggende forventning om, at vi sammen kan skabe gode resultater og oplevelser."

Pædagog på Østervang gennem 8 år

"Det at arbejde på Østervang er spændende, udfordrende, givende og lærerigt, jeg har været meget begejstret over at arbejde med alle de børn og unge jeg har mødt igennem tiden på Østervang."